Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:
1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 2.Sprzedawca – Iwona Sucharzewska prowadząca działalność gospodarczą pod nawzą PSORIASIS FARMACJA Iwona Sucharzewska z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul.Boh.Westerplatte 9 lok.8 , 65-034Zielona Góra, NIP 9730522922, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer REGON 380765633 oraz NIP 9730522922,

3.Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
4.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność́ gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
5.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepfarmacja.pl, w domenie internetowej http://www.sklepfarmacja.pl
6.Regulamin – niniejszy dokument,
7.Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży rzeczy ruchomej,
8.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,
9. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności,
10.Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów,
11.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma.
12. Użytkownik – osoba ( fizyczna lub prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej), która korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób.

§ 2 Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady zawierania, realizacji i odstępowania od Umów zawartych przez Klientów ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu oraz inne zasady korzystania ze Sklepu.
2. Korekty złożonych zamówień należy zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Wszystkie produkty/usługi oferowane w Sklepie Internetowym www.sklepfarmacja.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.sklepfarmacja.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

page1image33816768

§ 3 Dane kontaktowe

1.Sprzedawca podaje następujące dane kontaktowe:
1.1. adres kontaktowy: PSORIASIS FARMACJA Iwona Sucharzewska ul.Boh.Westerplatte 9 lok.8 ,65-034 Zielona Góra
(z dopiskiem „Psoriasis”)
1.2. adres e-mail: sklep@p-farmacja.pl
1.3. telefon: 604 907 737
1.4. rachunek bankowy: dla wpłat w złotówkach 98195000012006007219640002
2.Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzina 10.00 – 18.00

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
1.1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
1.3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Zasady składania Zamówień

1.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta poprzez Formularz Zamówienia.

2.W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”. Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie:
2.1. imienia i nazwiska lub nazwy Klienta,

2.2. adresu Klienta,
2.3. telefonu Klienta
2.4. adresu e-mail Klienta
2.5. danych do faktury VAT (jeżeli ma być wystawiona) lub paragonu.
3.W Formularzu Zamówienia należy również wskazać:
3.1. wybrany z dostępnych w Sklepie sposób dostarczenia Produktów.
3.2. wybrany z dostępnych w Sklepie sposobów płatności.
4.Ceny Produktów w Sklepie są podane w złotych polskich. Kwoty te są kwotami brutto (zawierają podatek VAT).
5.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową. Klient zobowiązany jest również do pokrycia kosztów wybranego sposobu płatności, jeżeli operator płatności taką opłatę pobiera (np. opłata bankowa za przelew). 6.Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdza dostępność Produktu oraz przyjęcie Zamówienia drogą mailową. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

§ 6 Dostawy

1. Dostawa Produktów jest odpłatna w kwocie wskazanej na kartach Produktów oraz w Formularzu Zamówienia.

2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem poczty kurierskiej. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Możliwe są następujące formy płatności:
- Przelew;
- Pobranie.

Przesyłki dostarczamy firmami kurierskimi - przesyłki ekonomiczne lub priorytetowe.
Możliwy jest odbiór osobisty produktów zamówionych i zapłaconych w terminie uzgodnionym telefonicznie pod numerem 604 907 737
Produkty objęte są gwarancjami producentów.
3. Sprzedawca wyśle Produkt w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepie. W przypadku, gdy jednym Zamówieniem objęte są Produkty o różnych terminach dostawy wiążący jest termin najdłuższy. Klient będący Konsumentem ma jednak prawo do żądania dostarczenia zamówienia partiami.
4. Termin o jakim mowa w ust. 2 liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku wyboru płatności kartą płatnicza lub przelewem. Zakres terytorialny, na którym Sprzedawca dokonuje dostaw wskazany jest w Sklepie oraz koszty dostawy do poszczególnych regionów są widoczne w Sklepie.

§7 Płatność
1.Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590
2.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest

Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electron , Maestro

§8 Odstąpienie od Umowy
1.Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny. Termin liczony jest od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi lub innej wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
2.Jeżeli Zamówienie realizowane jest w częściach, termin liczony jest od dostarczenia, zgodnie z ust. 1, ostatniej części Zamówienia.
3.Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w dowolny sposób – zarówno za pomocą poczty tradycyjnej jak i wiadomości e-mail na wskazane w Regulaminie i na stronach Sklepu dane kontaktowe Sprzedawcy.
4.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e- mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5.Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
Skutki odstąpienia od Umowy:
5.1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość́ Umowę uważa się za niezawartą; 5.2.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpienia od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). 1.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2.Sprzedawca może w wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
3.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

4.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6.Konsument traci jednak prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyżej co do produktów, które zostały wyraźnie uszkodzone przez użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem produktu lub posiadające wady powstałe poprzez działanie Konsumenta zmierzające do uszkodzenia produktu. Dotyczy to również produktów z wyraźnymi śladami użytkowania (np. pogryziony otwór).

§9 Reklamacja, rękojmia i rozwiązywanie sporów
1.Umową objęte są nowe Produkty.
2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć́ Klientowi rzecz wolną od wad.
3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4.Reklamację należy zgłosić́ pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5.Zaleca się , aby w reklamacji zawrzeć ́ m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę ) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się , że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać́ na adres podany w § 3 ust. 1.1. Regulaminu.
8.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej, dotyczącej reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Sprzedawca przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym jest inspekcja handlowa.

Pobierz regulamin (kliknij)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl